KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

1- İşbu web sitesi ve uygulamasını her kullanışınızda o an PROWORKIST İNSAN KAYNAKLARI VE KURUMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLER LTD ŞTİ’in (bundan böyle bundan sonra PROWORKIST olarak anılacaktır) yürürlükte olan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama Metni ve Gizlilik Politikasna tabi olacaksınız ve her kullanışınızda koşulları kabul ettiğinizden emin olmak için bu metni gözden geçirmeniz gerekmektedir. Web sitemiz ve uygulamamız ile aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. Web sitemiz ve uygulamamız, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama Metni ve Gizlilik Politikasını yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

2- Sistemimiz ile paylaşılan kişisel veriler, tarafımızın gözetimi ve kontrolü altındadır. Paylaşım nasıl gerçekleşirse gerçekleşsin, web sitemiz ve uygulamamız kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilgili mevzuatta öngörülen her türlü önlemi almakla yükümlüdür. Web sitemiz ve uygulamamız bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir.

3- PROWORKIST tarafından kişisel verilerinizin hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır. Kişisel veri sahipleri ise, kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “KVK Kanunu” olarak ifade edilecektir) ve sair mevzuat hükümleri gereğince kişisel verileri toplanan, işlenen ve aktarılan kişilerdir.

4- Veri Sorumlusu sıfatına sahip PROWORKIST , kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde açıklandığı şekilde, kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, mevzuatın ya da anlaşmaların izin verdiği veyahut zorunlu kıldığı durumlarda üçüncü kişilerle (hizmet alan kişinin yakınları ve/veya hizmet alanın çalışanı/sigortalısı olduğu kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri, diğer kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri, şirketlerimizin tabi olduğu mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı veya işbirliği yaptığı üçüncü kişilere) paylaşabilecek, aktarabilecek, sınıflandırılabilecek, KVK Kanunu ve ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işleyebilecektir.

5- PROWORKIST, kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermektedir. Bu bilinçle kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

6- Veri Sorumlusu Hakkında
Kişisel verileriniz, 6698 sayılı KVK Kanunu kapsamında PROWORKIST tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında web sitemiz ve uygulamamız, veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

7- Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Kişisel verileriniz, web sitemiz ve uygulamamız tarafından sağlanan hizmet ve tarafımızın ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Onay ve/veya imzanızla tanzim edilen işlemlere ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, platformumuz birimleri ve bölümleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanabilecektir.

8- PROWORKIST tarafından aşağıda yer alanlar dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:
Kimlik Bilgileriniz;

Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz;
İletişim Bilgileriniz;
Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, müşteri temsilcileri ya da çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz;
Eğitim verisi;
Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, uzmanlık bilgisi, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, katıldığı seminer ve kurslar, bilgisayar bilgisi
İş deneyimi verisi; T
oplam tecrübe, çalışma durumu ve unvanı, iş deneyimleri (firma isimleri, çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı)
Web sitesi/Uygulama kullanım verileri;
Üye olduğu tarih, yaptığı başvurular / başvuru seviyesi, siteye login olma sıklığı/zamanları, ios/android/mobil site/ web site kullanıcısı, güncelleme tarihi, çalışmayı tercih ettiği pozisyonlar, ..
Diğer;
Sürücü belgesi verileri, yetkinlikleri, hobisi, maaş beklentisi, askerlik durumu, referans bilgileri vb.

9- Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilmektedir.

10- Ayrıca, platformumuzun hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezi veya internet sayfamızı kullandığınızda; platformumuzu ziyaret ettiğinizde tarafımızın katıldığı çeşitli organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

11- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla ve Nasıl Aktarılabileceği
PROWORKIST tarafından toplanan kişisel verileriniz; 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında belirtilmiş amaçlarla sınırlı olarak, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olmak suretiyle istihdam yaratmak ve işe alım sürecinize destek vermek, iş bulmak, işveren kullanıcılarımıza da doğru adaya ulaşabilmeleri amacıyla, paylaştığınız kişisel verilerinizden yararlanarak işveren kullanıcı ilanları ile eşleştirme yapmak, sizden gelen çağrıları karşılamak ve destek ihtiyaçlarınıza cevap vermek, hizmet kalitemizi arttırmak ve hizmet kontrolü sağlamak, size verdiğimiz hizmetin kalitesini arttırmak ve kalite kontrolünü sağlamak, yeni eleman istihdam edilmesi, adayları inceleme ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi, pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için özgeçmiş bilgileriniz kaydedilebilir. Kişisel verileriniz PROWORKIST ile ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin temini amacıyla 3. kişi ve kurumlara aktarabilecektir. Bu kişi ve kurumlar PROWORKIST’ın; iş ortakları ve paydaşları, tedarikçileri, hissedarları, şirket yetkilileri, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dahil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Hukuken bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve Hukuken yetkili özel hukuk/kamu hukuk tüzel kişiler gibi resmi merciler dahil hizmetlerimizi yasada belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları ve amaçları çerçevesinde yurt içindeki üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

12- Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda PROWORKIST’ın sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi ve her halükarda PROWORKIST’ın uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

13- Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

14- Bunların yanında kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, veri sorumlusu sıfatıyla PROWORKIST’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olan, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilen, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu sıfatını haiz platformumuzun meşru menfaatleri için işlenmesi zorunlu olan verileriniz, bu başlık altında belirtilen sürelerin geçmesi durumunda ancak bu cümlede tahdidi olarak sayılmış amaçların gerçekleştirilmesi için kullanılabilecektir. Bu nedenlerle saklanan kişisel verilerinize başka bir amaç ile erişilmesine izin verilmeyecek ve ancak zaruri durumlar kapsamında kullanılabilecektir. Sayılan zaruri durumların sona ermesi halinde kişisel verileriniz usulüne uygun olarak silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

15- KVKK Gereği Kişisel Veri İşlenmesinde Açık Rıza Aranmayan Haller Nelerdir?

Aşağıda yer alan hallerden en az birinin bulunması durumunda kişisel verilerinizin Açık Rıza’nızın bulunmadığı durumlarda da işlenmesi mümkün olacaktır.
Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
PROWORKIST’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, PROWORKIST’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

16- Veri Sahibi Olarak KVKK’ nın 11. maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?
Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’ nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

17- Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan halleri sıralamış olup bu kapsamda;
Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması hallerinde verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.

18- Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasına göre ise aşağıdaki durumlarda veriler Kanun kapsamı dışında olacağından, veri sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından da işleme alınmayacaktır:
Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

19- Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik, istediğiniz haklarınız ya da talepleriniz olması durumunda, başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizin imzalı bir nüshasını “……………………………………../ İSTANBUL” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya güvenli e-imza ile imzalayarak xyz@....com.tr mail adresine iletilebilir veyahut KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. İşbu form üzerinde yer verilen hususlar ile ilgili olarak, hukuki ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda değişiklikler söz konusu olabilecektir.

20- Tarafımız, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

21- Başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

22- Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

23- Kişisel veri öznesinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgeleri eklenmesi gerekmektedir.

24- Çerez Politikası
Sistemimiz bünyesinde olan www.proworkistkariyer.com sitesi, siteyi ziyaretiniz sırasında edinilen bilgiler içeren küçük metin dosyaları olan ve temel amacı web sitesini ziyaret deneyiminizi iyileştirmek olan çerezler kullanmaktayız.

25- Web sitemizde Oturum çerezleri ve kalıcı çerezler olmak üzere iki tür çerez kullanmaktayız.
Oturum Çerezleri(Session Cookies): Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.
Kalıcı Çerezler(Persistent Cookies): Kalıcı çerezler İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir.

26- Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır. Kalıcı çerezlerin bazı türleri; İnternet Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir. Kalıcı çerezler sayesinde web sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda web sitemiz tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

27- Çerez Politikası’nın Amacı
Çerez, bir web sayfasının bilgisayarınıza, telefonunuza ya da herhangi başka bir cihazınıza o web sitesini ziyaretinizle ilgili bilgileri toplayan, internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan küçük metin dosyasıdır. Çerezler ziyaretiniz sırasında yapacağınız taramaları kolaylaştırmaktadır.

28- Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilme,
İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek,
Tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak,
toplanan bilgiler kullanım kalıplarının ve rakamlarının değerlendirilmesi yoluyla sitenin kullanıcıların bireysel tercihlerine uygunluğunu, daha hızlı aramaları, vs geliştirmek,
Web sitesinin, sizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak,
Size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak,
Farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilmek,
Web sitesine nereden bağlandığınız, hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini nasıl kullandığınızın ölçümlemek,
Önceden sizi bilgilendirerek rızanızı alınması durumunda zaman zaman kendi web sitemizden veya üçüncü taraf web sitelerinden ya da başka araçlarla gezinme alışkanlıklarınızın analizine dayalı reklamlar göstermeye imkan verecek olan bilgiler toplamak.

29- Web sitemiz ve uygulamamız ile yapılan işlemlerde, işlemin hileli eylem olabileceğine kanaat getirirsek ya da özelliklerimizin ya da hizmetlerimizin hileli şekilde kullanıldığını gösteren anormal bir davranış tespit edersek, işlemin engellenmesi ya da kullanıcı hesabınızın silinmesi gibi sonuçları olabilecektir.

30- Web sitemizi ziyaretleri sırasındaki kullanıcıların deneyimini iyileştirmek amacıyla tarafımızdan talep edilen hizmetleri sunmak için harici kuruluşlar tarafından kullanılan ve yönetilen ve aşağıda "üçüncü taraf çerezleri" olarak tanımlananlar hariç web sitemizdeki Çerezlerde depolanan bilgiler özel olarak yalnızca bizim tarafımızdan kullanılırlar. Bu "üçüncü taraf çerezlerinin ana kullanım amaçları erişim istatistikleri elde etmektir.

31- Web Sitesinde Çerez Kullanımından Kaçınma Hakkı
Web sayfasında Çerez kullanımını önlemeyi tercih ederseniz öncelikle tarayıcınızdaki çerez kullanım özelliğini aşağıdaki şekilde devre dışı bırakabilir, çerezlere izin verme ve reddetme imkanını kullanabilirsiniz:
Google Chrome Tarayıcınızın adres bölümünde yer alan, "kilit işareti"ni tıklayarak, "Çerezler” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.
Internet Explorer Tarayıcınızın sağ üst bölümünde yer alan “Araçlar” bölümünden güvenlik sekmesini tıklayarak “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerezleri yönetebilirsiniz.
Mozilla Firefox Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini tıklayınız. “Seçenekler” görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerezleri yönetebilirsiniz.
Opera Tarayıcınızın “Tercihler” bölümünde “Gelişmiş”i seçerek “Çerezler” bölümünden çerez yönetimini yapabilirsiniz.
Safari Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” Bölümünden tüm çerez yönetiminizi yapabilirsiniz.

32- KVKK uyarınca kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun olarak güncellenecektir. Yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini mevzuata uygun yerine getirilebilmesi için kullanıcılarımızın doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

33- Bize üçüncü kişilerle ilgili şahsi nitelikteki bilgiler vermiş olmanız durumunda söz konusu kişi yada kişileri şahsi nitelikteki bilgilerinin işlenmesi ve kullanılması hakkında bilgilendirme ve söz konusu bilgilerin yukarıda belirtilen amaçlarla kullanılması için açık rızalarının alınması sorumluluğu size ait olacaktır.

34- Kullanıcılarımız verdiği bilgilerin gerçek ve doğru olduğunu garanti eder ve bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğunda bize bildirmeyi taahhüt eder. Kayıt formunda belirtilen yanlış, eksik ya da tam olmayan bilgiler nedeniyle web sitemizin, web sitesi sorumlusunun ya da herhangi bir üçüncü kişinin maruz kalabileceği zarar ya da kayıptan hassaten kullanıcı sorumlu olacaktır.

35- PROWORKIST ile iş birliği yapan kullanıcı, üye vs. işbu sitenin ve kendileri ile paylaşılan ilgili metin, görsel vs. PROWORKIST’e ait olduğunu ve onun tarafından işletildiğini kabul ederler. İşbu site ve uygulama ile ilgili içerikler Fikri ve Sınai haklar doğrultusunda korunmaktadır. Kullanıcı, PROWORKIST ve/veya başka bir üçüncü şahsın aynı veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki belgeleri, bilgileri, resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacak, kopyalamayacak, dağıtmayacak ve işlemeyecektir.

36- PROWORKIST tarafından yayınlanan veya ilgili kişilerle paylaşılan hiçbir yazı veya grafik üçüncü kişiler tarafından izinsiz kullanılamaz. Bu sitede yer alan içerik materyali ya da fonksiyonalite, başka mecralarda yayınlanamaz, PROWORKIST izni olmadan internet sitelerine link verilemez.

37- Tarafların yukarıdaki maddelerden herhangi biri veya birkaçını ihlali durumlarında PROWORKIST’e karşı sorumlu olacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.
KVKK kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.
Saygılarımızla,

İletişim Bilgilerimiz
Bize kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için ik@proworkist.com e-posta adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.
Şirket Unvanı: PROWORKIST İNSAN KAYNAKLARI VE KURUMSAL DANIŞMANLIK HİZ. LTD. ŞTİ.
Adres: Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Blv. Perlavista Residence B Blok K:8 D:74
Beylikdüzü/İSTANBUL
V.D: Büyükçekmece
Ticaret Sicil No: 946367
MERSİS Numarası: 0323052286200014
Kayıtlı Elektronik Posta: bilgi@proworkist.com
Telefon No : 0212 807 06 80
BİZE ULAŞIN

Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulv. Perlavista Residence B Blok K:8 D:74 Beylikdüzü/İstanbul


+90 212 807 06 80
+90 212 807 06 81
bilgi@proworkist.com
BİZİ TAKİP EDİN

Bizimle ilgili en güncel gelişmelerden ve iş fırsatlarından haberdar olmak için Sosyal Medya da bizi takip etmeyi unutmayın.

PROWORKIST

2014 yılında, bugüne kadar sahip olduğumuz deneyim ve bilgi birikimlerimizle doğru ve kaliteli hizmet vererek fark yaratan, güvenilir ve proaktif bir çözüm ortağı olmak için yola çıktık. Türkiye Geneli'nde...
Devamı...
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Tüm Hakları Proworkist Tarafından Saklıdır. © 2020
Proworkist, İşkur’un denetiminde 18.02.2021 tarihli 957 No’lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur. 4904 Kanunu uyarınca iş arayanlardan hiçbir ad altında menfaat temin edilemez ve ücret alınamaz.
Şikayetleriniz için İstanbul Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Hacımimi Mah. Lüleciler Sok. No:4, 34425 Beyoğlu/İstanbul - (0212) 243 76 13

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

1- İşbu web sitesi ve uygulamasını her kullanışınızda o an PROWORKIST İNSAN KAYNAKLARI VE KURUMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLER LTD ŞTİ’in (bundan böyle bundan sonra PROWORKIST olarak anılacaktır) yürürlükte olan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama Metni ve Gizlilik Politikasna tabi olacaksınız ve her kullanışınızda koşulları kabul ettiğinizden emin olmak için bu metni gözden geçirmeniz gerekmektedir. Web sitemiz ve uygulamamız ile aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. Web sitemiz ve uygulamamız, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama Metni ve Gizlilik Politikasını yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

2- Sistemimiz ile paylaşılan kişisel veriler, tarafımızın gözetimi ve kontrolü altındadır. Paylaşım nasıl gerçekleşirse gerçekleşsin, web sitemiz ve uygulamamız kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilgili mevzuatta öngörülen her türlü önlemi almakla yükümlüdür. Web sitemiz ve uygulamamız bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir.

3- PROWORKIST tarafından kişisel verilerinizin hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır. Kişisel veri sahipleri ise, kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “KVK Kanunu” olarak ifade edilecektir) ve sair mevzuat hükümleri gereğince kişisel verileri toplanan, işlenen ve aktarılan kişilerdir.

4- Veri Sorumlusu sıfatına sahip PROWORKIST , kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde açıklandığı şekilde, kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, mevzuatın ya da anlaşmaların izin verdiği veyahut zorunlu kıldığı durumlarda üçüncü kişilerle (hizmet alan kişinin yakınları ve/veya hizmet alanın çalışanı/sigortalısı olduğu kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri, diğer kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri, şirketlerimizin tabi olduğu mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı veya işbirliği yaptığı üçüncü kişilere) paylaşabilecek, aktarabilecek, sınıflandırılabilecek, KVK Kanunu ve ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işleyebilecektir.

5- PROWORKIST, kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermektedir. Bu bilinçle kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

6- Veri Sorumlusu Hakkında
Kişisel verileriniz, 6698 sayılı KVK Kanunu kapsamında PROWORKIST tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında web sitemiz ve uygulamamız, veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

7- Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Kişisel verileriniz, web sitemiz ve uygulamamız tarafından sağlanan hizmet ve tarafımızın ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Onay ve/veya imzanızla tanzim edilen işlemlere ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, platformumuz birimleri ve bölümleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanabilecektir.

8- PROWORKIST tarafından aşağıda yer alanlar dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:
Kimlik Bilgileriniz;

Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz;
İletişim Bilgileriniz;
Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, müşteri temsilcileri ya da çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz;
Eğitim verisi;
Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, uzmanlık bilgisi, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, katıldığı seminer ve kurslar, bilgisayar bilgisi
İş deneyimi verisi; T
oplam tecrübe, çalışma durumu ve unvanı, iş deneyimleri (firma isimleri, çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı)
Web sitesi/Uygulama kullanım verileri;
Üye olduğu tarih, yaptığı başvurular / başvuru seviyesi, siteye login olma sıklığı/zamanları, ios/android/mobil site/ web site kullanıcısı, güncelleme tarihi, çalışmayı tercih ettiği pozisyonlar, ..
Diğer;
Sürücü belgesi verileri, yetkinlikleri, hobisi, maaş beklentisi, askerlik durumu, referans bilgileri vb.

9- Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilmektedir.

10- Ayrıca, platformumuzun hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezi veya internet sayfamızı kullandığınızda; platformumuzu ziyaret ettiğinizde tarafımızın katıldığı çeşitli organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

11- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla ve Nasıl Aktarılabileceği
PROWORKIST tarafından toplanan kişisel verileriniz; 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında belirtilmiş amaçlarla sınırlı olarak, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olmak suretiyle istihdam yaratmak ve işe alım sürecinize destek vermek, iş bulmak, işveren kullanıcılarımıza da doğru adaya ulaşabilmeleri amacıyla, paylaştığınız kişisel verilerinizden yararlanarak işveren kullanıcı ilanları ile eşleştirme yapmak, sizden gelen çağrıları karşılamak ve destek ihtiyaçlarınıza cevap vermek, hizmet kalitemizi arttırmak ve hizmet kontrolü sağlamak, size verdiğimiz hizmetin kalitesini arttırmak ve kalite kontrolünü sağlamak, yeni eleman istihdam edilmesi, adayları inceleme ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi, pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için özgeçmiş bilgileriniz kaydedilebilir. Kişisel verileriniz PROWORKIST ile ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin temini amacıyla 3. kişi ve kurumlara aktarabilecektir. Bu kişi ve kurumlar PROWORKIST’ın; iş ortakları ve paydaşları, tedarikçileri, hissedarları, şirket yetkilileri, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dahil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Hukuken bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve Hukuken yetkili özel hukuk/kamu hukuk tüzel kişiler gibi resmi merciler dahil hizmetlerimizi yasada belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları ve amaçları çerçevesinde yurt içindeki üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

12- Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda PROWORKIST’ın sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi ve her halükarda PROWORKIST’ın uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

13- Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

14- Bunların yanında kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, veri sorumlusu sıfatıyla PROWORKIST’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olan, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilen, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu sıfatını haiz platformumuzun meşru menfaatleri için işlenmesi zorunlu olan verileriniz, bu başlık altında belirtilen sürelerin geçmesi durumunda ancak bu cümlede tahdidi olarak sayılmış amaçların gerçekleştirilmesi için kullanılabilecektir. Bu nedenlerle saklanan kişisel verilerinize başka bir amaç ile erişilmesine izin verilmeyecek ve ancak zaruri durumlar kapsamında kullanılabilecektir. Sayılan zaruri durumların sona ermesi halinde kişisel verileriniz usulüne uygun olarak silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

15- KVKK Gereği Kişisel Veri İşlenmesinde Açık Rıza Aranmayan Haller Nelerdir?

Aşağıda yer alan hallerden en az birinin bulunması durumunda kişisel verilerinizin Açık Rıza’nızın bulunmadığı durumlarda da işlenmesi mümkün olacaktır.
Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
PROWORKIST’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, PROWORKIST’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

16- Veri Sahibi Olarak KVKK’ nın 11. maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?
Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’ nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

17- Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan halleri sıralamış olup bu kapsamda;
Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması hallerinde verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.

18- Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasına göre ise aşağıdaki durumlarda veriler Kanun kapsamı dışında olacağından, veri sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından da işleme alınmayacaktır:
Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

19- Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik, istediğiniz haklarınız ya da talepleriniz olması durumunda, başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizin imzalı bir nüshasını “……………………………………../ İSTANBUL” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya güvenli e-imza ile imzalayarak xyz@....com.tr mail adresine iletilebilir veyahut KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. İşbu form üzerinde yer verilen hususlar ile ilgili olarak, hukuki ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda değişiklikler söz konusu olabilecektir.

20- Tarafımız, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

21- Başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

22- Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

23- Kişisel veri öznesinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgeleri eklenmesi gerekmektedir.

24- Çerez Politikası
Sistemimiz bünyesinde olan www.proworkistkariyer.com sitesi, siteyi ziyaretiniz sırasında edinilen bilgiler içeren küçük metin dosyaları olan ve temel amacı web sitesini ziyaret deneyiminizi iyileştirmek olan çerezler kullanmaktayız.

25- Web sitemizde Oturum çerezleri ve kalıcı çerezler olmak üzere iki tür çerez kullanmaktayız.
Oturum Çerezleri(Session Cookies): Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.
Kalıcı Çerezler(Persistent Cookies): Kalıcı çerezler İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir.

26- Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır. Kalıcı çerezlerin bazı türleri; İnternet Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir. Kalıcı çerezler sayesinde web sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda web sitemiz tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

27- Çerez Politikası’nın Amacı
Çerez, bir web sayfasının bilgisayarınıza, telefonunuza ya da herhangi başka bir cihazınıza o web sitesini ziyaretinizle ilgili bilgileri toplayan, internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan küçük metin dosyasıdır. Çerezler ziyaretiniz sırasında yapacağınız taramaları kolaylaştırmaktadır.

28- Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilme,
İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek,
Tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak,
toplanan bilgiler kullanım kalıplarının ve rakamlarının değerlendirilmesi yoluyla sitenin kullanıcıların bireysel tercihlerine uygunluğunu, daha hızlı aramaları, vs geliştirmek,
Web sitesinin, sizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak,
Size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak,
Farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilmek,
Web sitesine nereden bağlandığınız, hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini nasıl kullandığınızın ölçümlemek,
Önceden sizi bilgilendirerek rızanızı alınması durumunda zaman zaman kendi web sitemizden veya üçüncü taraf web sitelerinden ya da başka araçlarla gezinme alışkanlıklarınızın analizine dayalı reklamlar göstermeye imkan verecek olan bilgiler toplamak.

29- Web sitemiz ve uygulamamız ile yapılan işlemlerde, işlemin hileli eylem olabileceğine kanaat getirirsek ya da özelliklerimizin ya da hizmetlerimizin hileli şekilde kullanıldığını gösteren anormal bir davranış tespit edersek, işlemin engellenmesi ya da kullanıcı hesabınızın silinmesi gibi sonuçları olabilecektir.

30- Web sitemizi ziyaretleri sırasındaki kullanıcıların deneyimini iyileştirmek amacıyla tarafımızdan talep edilen hizmetleri sunmak için harici kuruluşlar tarafından kullanılan ve yönetilen ve aşağıda "üçüncü taraf çerezleri" olarak tanımlananlar hariç web sitemizdeki Çerezlerde depolanan bilgiler özel olarak yalnızca bizim tarafımızdan kullanılırlar. Bu "üçüncü taraf çerezlerinin ana kullanım amaçları erişim istatistikleri elde etmektir.

31- Web Sitesinde Çerez Kullanımından Kaçınma Hakkı
Web sayfasında Çerez kullanımını önlemeyi tercih ederseniz öncelikle tarayıcınızdaki çerez kullanım özelliğini aşağıdaki şekilde devre dışı bırakabilir, çerezlere izin verme ve reddetme imkanını kullanabilirsiniz:
Google Chrome Tarayıcınızın adres bölümünde yer alan, "kilit işareti"ni tıklayarak, "Çerezler” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.
Internet Explorer Tarayıcınızın sağ üst bölümünde yer alan “Araçlar” bölümünden güvenlik sekmesini tıklayarak “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerezleri yönetebilirsiniz.
Mozilla Firefox Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini tıklayınız. “Seçenekler” görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerezleri yönetebilirsiniz.
Opera Tarayıcınızın “Tercihler” bölümünde “Gelişmiş”i seçerek “Çerezler” bölümünden çerez yönetimini yapabilirsiniz.
Safari Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” Bölümünden tüm çerez yönetiminizi yapabilirsiniz.

32- KVKK uyarınca kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun olarak güncellenecektir. Yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini mevzuata uygun yerine getirilebilmesi için kullanıcılarımızın doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

33- Bize üçüncü kişilerle ilgili şahsi nitelikteki bilgiler vermiş olmanız durumunda söz konusu kişi yada kişileri şahsi nitelikteki bilgilerinin işlenmesi ve kullanılması hakkında bilgilendirme ve söz konusu bilgilerin yukarıda belirtilen amaçlarla kullanılması için açık rızalarının alınması sorumluluğu size ait olacaktır.

34- Kullanıcılarımız verdiği bilgilerin gerçek ve doğru olduğunu garanti eder ve bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğunda bize bildirmeyi taahhüt eder. Kayıt formunda belirtilen yanlış, eksik ya da tam olmayan bilgiler nedeniyle web sitemizin, web sitesi sorumlusunun ya da herhangi bir üçüncü kişinin maruz kalabileceği zarar ya da kayıptan hassaten kullanıcı sorumlu olacaktır.

35- PROWORKIST ile iş birliği yapan kullanıcı, üye vs. işbu sitenin ve kendileri ile paylaşılan ilgili metin, görsel vs. PROWORKIST’e ait olduğunu ve onun tarafından işletildiğini kabul ederler. İşbu site ve uygulama ile ilgili içerikler Fikri ve Sınai haklar doğrultusunda korunmaktadır. Kullanıcı, PROWORKIST ve/veya başka bir üçüncü şahsın aynı veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki belgeleri, bilgileri, resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacak, kopyalamayacak, dağıtmayacak ve işlemeyecektir.

36- PROWORKIST tarafından yayınlanan veya ilgili kişilerle paylaşılan hiçbir yazı veya grafik üçüncü kişiler tarafından izinsiz kullanılamaz. Bu sitede yer alan içerik materyali ya da fonksiyonalite, başka mecralarda yayınlanamaz, PROWORKIST izni olmadan internet sitelerine link verilemez.

37- Tarafların yukarıdaki maddelerden herhangi biri veya birkaçını ihlali durumlarında PROWORKIST’e karşı sorumlu olacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.
KVKK kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.
Saygılarımızla,

İletişim Bilgilerimiz
Bize kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için ik@proworkist.com e-posta adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.
Şirket Unvanı: PROWORKIST İNSAN KAYNAKLARI VE KURUMSAL DANIŞMANLIK HİZ. LTD. ŞTİ.
Adres: Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Blv. Perlavista Residence B Blok K:8 D:74
Beylikdüzü/İSTANBUL
V.D: Büyükçekmece
Ticaret Sicil No: 946367
MERSİS Numarası: 0323052286200014
Kayıtlı Elektronik Posta: bilgi@proworkist.com
Telefon No : 0212 807 06 80
BİZE ULAŞIN

Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulv. Perlavista Residence B Blok K:8 D:74 Beylikdüzü/İstanbul


+90 212 807 06 80
+90 212 807 06 81
bilgi@proworkist.com
BİZİ TAKİP EDİN

Bizimle ilgili en güncel gelişmelerden ve iş fırsatlarından haberdar olmak için Sosyal Medya da bizi takip etmeyi unutmayın.
PROWORKIST

2014 yılında, bugüne kadar sahip olduğumuz deneyim ve bilgi birikimlerimizle doğru ve kaliteli hizmet vererek fark yaratan, güvenilir ve proaktif bir çözüm ortağı olmak için yola çıktık. Türkiye Geneli'nde...
Devamı...


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Tüm Hakları Proworkist Tarafından Saklıdır. © 2020

Proworkist, İşkur’un denetiminde 18.02.2021 tarihli 957 No’lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur. 4904 Kanunu uyarınca iş arayanlardan hiçbir ad altında menfaat temin edilemez ve ücret alınamaz.
Şikayetleriniz için İstanbul Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Hacımimi Mah. Lüleciler Sok. No:4, 34425 Beyoğlu/İstanbul - (0212) 243 76 13